Queen of the Sun – Germany

March 29, 2013
Vrijdag 29 Maart 2013, om 20u.

Ciné Paradiso, Beekstraat 8 te 9968 Bassevelde

Toegang 7 Euro.

Beperkt aantal zitplaatsen, reserveren is aangewezen.

Organisatie: VELT vzw en St. Ambrosius

Inlichtingen en reservatie: paradiso@scarlet.be

Het gaat niet goed met onze honingbij.
En dat heeft ook invloed op jouw leven.
Jouw leven is veel meer dan je kan denken verbonden met het welzijn van de bijen.
In 1923 reeds voorspelde Rudolf Steiner dat binnen de 80 à100 jaren de honingbijen
zouden verdwijnen. Nu is het zover. De bijen verdwijnen massaal uit hun korven, zomaar,
zonder dat we daar een uitleg voor hebben.
Deze aanstekelijke documentaire gaat op onderzoek naar de lange-termijn oorzaken van
deze globale bijencrisis, verhaalt door bio-dynamische en commerciële bijenhouders,
wetenschappers en filosofen.
Ze nemen ons mee doorheen de mysterieuze wereld van de bijenkorf,
10000 jaren van bijenhouderij, de diepe verbondenheid tussen mens en bij, en hoe die
historische en sacrale relatie verloren is gegaan door industriële mechanisatie.
Dit gaat niet alleen over het ineenstorten van bijenkolonies, maar vooral ook -op termijnover
de ineenstorting van het menselijk ras.
Bijen zijn namelijk de motor voor het in bloei houden van onze aarde.
Zonder honingbijen is het voor de mens zeer moeilijk om te overleven.
“Queen of the Sun” presenteert de bijencrisis als een globale oproep tot ontwaken, en
werpt licht op een groeiende beweging van bijenhouders, activisten en wetenschappers die
zich ertoe verbonden hebben om opnieuw een cultuur in leven te roepen in balans met de
natuur.
En daar kunnen we allemaal aan bijdragen, er is nog altijd hoop.
Laat U meevoeren in deze 90min durende, visueel en poëtisch mooie film, en ontdek wat je
zelf kunt bijdragen voor een duurzame toekomst.
Alle opbrengsten van deze filmavond zullen geschonken worden aan de makers van deze
film. Zij kunnen best nog wat fondsen gebruiken voor de afwerking van een nieuwe,
buitengewone documentaire “SEED”, met diepe inzichten in de wereld van zaden.

~English Translation~

Friday, March 29, 2013, at 8pm.

Cine Paradiso, Beekstraat 8 to 9968 Bassevelde

7 Euros admission

Limited number of seats, reservation is recommended.

Information and reservation: paradiso@scarlet.be

It does not go well with our bee.
And it also affects your life.
Your life is much more than you may think connected with the welfare of the bees.
In 1923 Rudolf Steiner already predicted that within 80 years the A100 honeybees
would disappear. Now is the day. The bees disappearing en masse from their hives, just,
without us there an explanation for it.
This catchy documentary research into the long-term causes of
this global bee crisis, Narrated bio-dynamic and commercial beekeepers,
scientists and philosophers.
They take us through the mysterious world of the beehive,
10,000 years of beekeeping, the deep connection between man and when, and how
historic and sacred relationship has been lost through industrial mechanization.
This is not just about the collapse of bee colonies, but also in the long term on-
the collapse of the human race.
Bees are namely the engine to keep our earth in bloom.
Without honey bees is very difficult for humans to survive.
“Queen of the Sun” presents the bee crisis as a global wake-up call, and
sheds light on a growing movement of beekeepers, activists and scientists who
have undertaken to re-animate a culture in balance with the
nature.
And we can all contribute, there is still hope.
Let yourself be carried away in this 90min long, poetic and visually beautiful film, and find out what you
itself can contribute to a sustainable future.
All proceeds from this movie night will be donated to the creators of these
film. They can use it to get some funds for the completion of a new,
extraordinary documentary “SEED”, with deep insights into the world of seeds.


Map Unavailable